Text a preklad: The Child Inside

The Child Inside

There is darkness and death in your eyes
What have you got buried inside?
The shallow grave in your soul
The ghosts that have taken control

You really should have dug a little deeper there
Body parts are starting to appear and scare the child inside away

Each tear that flows down your face
Trickles then picks up the pace
And turns to a river inside
A river that will not subside

I can hear that dreadful overflowing sound
And watching from afar I see a child is drowned
The child inside your heart

I can see you drifting away
Heading for the light
I can see you drifting away
Every night

Why were you always inside?
On days when the weather was fine
And while we were running around
You were nowhere to be found

You know you should have taken all your dogs to bed
Well you were made to play games with your soul instead
The child inside you died

Dieťa vo vnútri

V tvojich očiach je temnota a smrť
Čo máš v sebe pochované?
Plytký hrob v tvojej duši
Duchovia, ktorí prevzali kontrolu

Naozaj si tam mal kopať trochu hlbšie
Začínajú sa objavovať časti tiel a desiť dieťa vo vnútri

Každá slza, ktorá ti steká po tvári
Trickles potom naberá tempo
A zmení sa na rieku vo vnútri
rieku, ktorá nechce ustúpiť

Počujem ten strašný zvuk, ktorý sa prelieva
A z diaľky vidím, ako sa topí dieťa
Dieťa vo vnútri tvojho srdca

Vidím, ako ťa unáša
smerujúce k svetlu
Vidím, ako sa vzďaľuješ
Každú noc

Prečo si bol vždy vo vnútri?
V dňoch, keď bolo pekné počasie
A keď sme behali okolo
ťa nikde nebolo možné nájsť

Vieš, že si mal vziať všetkých svojich psov do postele
No namiesto toho si sa musel hrať hry so svojou dušou
Dieťa v tebe zomrelo

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

Always
Going Backwards