Text a preklad: Monument

Monument

When the site was found
we laid the foundations down
it didn’t take long before
they came back tumbling down
don’t build at night you need
a little light
how else you gonna see
what it’s gonna be like?

So we picked up our tools
and we worked in the morning light
with the last stone placed
wasn’t it a wonderful sight?
but it fell back down and scattered
all around
anything passes when
you need glasses

My monument - it fell down
Work all of my days for this
kind of praise
it fell down

Pomník

Keď sme našli miesto
položili sme základy
netrvalo dlho kým
sa vrátili späť a zrútili sa
nestavajte v noci keď potrebujete
trochu svetla
ako inak uvidíte
ako to bude vyzerať?

Tak sme si zobrali náradie
a pracovali sme pri rannom svetle
s posledným položeným kameňom
nebol to nádherný pohľad?
ale spadol dolu a rozsypal sa
všade naokolo
všetko prejde keď
potrebujete okuliare

Môj pomník - spadol
Pracujem na ňom celé dni pre tento
druh chvály
spadol

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

My Secret Garden
See You