Texty a preklady skladieb albumu Spirit

Texty a preklady skladieb albumu Spirit

Prinášame Vám texty skladieb albumu Spirit a ich slovenské preklady, ktoré pre Vás pripravil Ogrik.

GOING BACKWARDS

We are not there yet
We have not evolved
We have no respect
We have lost control

We're going backwards
Ignoring the realities
Going backwards
Are you counting all the casualties?

We are not there yet
Where we need to be
We are still in debt
To our insanities

We're going backwards
Turning back our history
Going backwards
Piling on the misery

We can track it all with satellites
See it all in plain sight
Watch men die in real time
But we have nothing inside
We feel nothing inside

We are not there yet
We have lost our soul
The course has been set
We're digging our own hole

We're going backwards
Armed with new technology
Going backwards
To a caveman mentality

We can emulate on consoles
Killings we can control
With senses that have been dulled
Because there's nothing inside
We feel nothing inside

We feel nothing inside
(We feel nothing, nothing inside)

Because there's nothing inside

IDEME DOZADU

Ešte tam nie sme
Ešte sme tam nedospeli
Nerešpektujeme nič
Stratili sme kontrolu

Ideme naspäť
Ignorujúc realitu
Ideme dozadu
Počítaš všetky tie obete?

Ešte tam nie sme
Tam, kde potrebujeme byť
Stále sme dlžní
Nášmu šialenstvu

Ideme dozadu
Obraciame späť dejiny
Ideme naspäť
Hromadíme utrpenie

Všetko to sledujeme satelitmi
Vidíme to všetko ako na dlani
Ľudí umierať v reálnom čase
Ale vnútri nič nemáme
Nič vo vnútri necítime

Ešte tam nie sme
Stratili sme dušu
Kurz bol nastavený
Kopeme si vlastný hrob

Ideme naspäť
Vyzbrojení novými technológiami
Vraciame sa
K mentalite pračloveka

Na konzolách vieme emulovať zabíjanie
ktoré máme pod kontrolou
S otupenými zmyslami
Lebo vnútri nič nemáme
Nič vo vnútri necítime

Nič vo vnútri necítime
(Nič necítime, nič vo vnútri)

Lebo vo vnútri nič nemáme

WHERE'S THE REVOLUTION

You've been kept down
You've been pushed ‚round
You've been lied to
You've been fed truths
Who's making your decisions
You or your religion
Your government, your countries
You patriotic junkies

Where's the revolution
Come on people
You're letting me down
Where's the revolution
Come on people
You're letting me down

You've been pissed on
For too long
Your rights abused
Your views refused
They manipulate and threaten
With terror as a weapon
Scare you till you're stupefied
Wear you down until you're on their side

Where's the revolution
Come on people
You're letting me down
Where's the revolution
Come on people
You're letting me down

The train is coming
The train is coming
The train is coming
The train is coming

So get on board
Get on board
Get on board
Get on board

The engine's humming
The engine's humming
The engine's humming
The engine's humming

So get on board
Get on board
Get on board
Get on board

Where's the revolution
Come on people
You're letting me down
Where's the revolution
Come on people
You're letting me down

KDE JE REVOLÚCIA

Držali vás na uzde,
motali dokolečka.
Klamali vás
a kŕmili pravdami
Kto za vás rozhoduje?
Vy, alebo vaše náboženstvo?
Vláda, či krajina?
Vy vlasteneckí feťáci

Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia
Sklamali ste ma.
Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia
Sklamali ste ma

Kopali do vás
už pekne dlho
Pošliapali vaše práva,
nepočúvali vaše názory
Manipulujú a zastrašujú
hrôzou sťa by zbraňou
Desia vás až osprostiete
Unavia vás, až kým nebudete na ich strane

Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia.
Sklamali ste ma.
Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia.
Sklamali ste ma.

Vlak už prichádza
Vlak už prichádza
Vlak už prichádza
Vlak už prichádza

Tak nastúpte
Nastúpte
Nastúpte
Nastúpte

Motory revú
Motory revú
Motory revú
Motory revú

Tak nastúpte
Nastúpte
Nastúpte
Nastúpte

Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia
Sklamali ste ma
Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia
Sklamali ste ma

THE WORST CRIME

There's a lynching in the square
You will have to join us
Everyone's going to be there
We're setting up the truss
Once there were solutions
Now we have no excuses
They got lost in confusion
So we're preparing the nooses

And oh, we had so much time
How could we commit
the worst crime?

Blame misinformation
Misguided leaders
Apathetic hesitation
Uneducated readers
For whatever reason
We now find ourselves in this
We are all charged with treason
There's no one left to hiss

And oh, we had so much time
How could we commit
the worst crime?

We're the judge and the jury
The hangman, the convict
It's too late for fury
Our indictment was handpicked
So step out to the gallows
And accept your sentence
For being so shallow
You must pay your penance

And oh, we had so much time
How could we commit
the worst crime?

NAJHORŠÍ ZLOČIN

Na námestí sa lynčuje
Musíš sa k nám pridať
Budú tam všetci
Chystáme trámy
Kedysi boli riešenia
Teraz už žiadne výhovorky
Stratili sa v zmätku
Takže chystáme slučky

Och, mali sme toľko času
Ako sme sa mohli dopustiť
najhoršieho zločinu?

Kvôli dezinformáciám
Pomýleným vodcom
Apatickému váhaniu
Nevzdelaným čitateľom
Nech už je to kvôli čomukoľvek
Ocitli sme sa v tomto tu
Obvinení zo zrady
Nemá kto protestovať

Och, mali sme toľko času
Ako sme sa mohli dopustiť
Najhoršieho zločinu?

Sme sudcami aj porotou
Katom aj obžalovaným
Je neskoro na zúrivosť
Obžaloba je vyberaná
Tak vystúp na šibenicu
A prijmi svoj trest
Za svoju plytkosť
Musíš zaplatiť

Och, mali sme toľko času
Ako sme sa mohli dopustiť
Najhoršieho zločinu?

SCUM

Hey scum, hey scum
What have you ever done for anyone?
Hey scum, hey scum
What are you gonna do when karma comes

A' calling
And you're falling
And there's nowhere left to run
And you're weeping
And not sleeping
And you're begging for your gun

Pull the trigger

Hey scum, hey scum
What have you ever done for anyone?
Hey scum, hey scum
What will you do when judgement time has come?

And you're kneeling
And you're squealing
And you're looking for someone
To bear witness
To your goodness
You can't even find your son

Pull the trigger
Pull the trigger

You wouldn't even offer up your crumbs

To the dying
And the crying
You're dead inside, you're numb
You're hollow
And shallow
Your empty life is done

Pull the trigger
Pull the trigger
Hey scum, hey scum
Pull the trigger
Hey scum, hey scum
Pull the trigger

ŠPINA

Hej špina, hej špina
Čo si kedy pre koho spravil
Hej špina, hej špina
Čo urobíš, keď sa prihlási karma?

Nariekaš
A padáš
A nie je kam ujsť
A plačeš
A nespíš
A prosíš o svoju zbraň

Potiahni kohútik

Hej špina, hej špina
Čo si kedy pre koho spravil
hej špina, hej špina
Čo spravíš, keď príde čas zúčtovania?

A kľačíš
A bľačíš
A hľadáš niekoho
Kto by svedčil
O tvojej dobrote
No nenachádzaš ani syna

Potiahni kohútik
Potiahni kohútik

Neponúkol by si ani omrvinky zo stola

Umierajúcim
A plačúcim
Vnútri si mrtvy, si otupelý
Si dutý
A plytký
Tvoj prázdny život je na konci

Potiahni kohútik
Potiahni kohútik
Hej, špina, hej, špina
Potiahni kohútik
Hej, špina, hej, špina
Potiahni kohútik

YOU MOVE

We had something,
but that was yesterday
Temptations knocking at my door
You talk to me about the life we could've had
But we don't have that life no more

But I like the way you move
Yeah, I like the way you move for me tonight
I like the way you move
I like the way you move for me tonight
Alright now

If you give me something you and I can play
Let me ring your bell
I don't need you
I don't need your ball and chain
There's no water in that well

But I like the way you move
I like the way you move for me tonight
I like the way you move
I like the way you move for me tonight
Alright yeah

All night
Alright now
All night

Imagination is all it takes
You came knocking at my door
You talk to me about the life we should've had
You know, you could have given more

But I like the way you move
I like the way you move for me tonight
I like the way you move
I like the way you move for me tonight
Alright now

All night

HÝBEŠ SA

Mali sme spolu voľačo
Ale to bolo včera
pokušenia mi klopú na dvere
Hovoríš mi o živote, ktorý sme mohli mať
Ale ten život už nežijeme

Ale páči sa mi, ako sa hýbeš
áno, páči sa mi, ako sa pre mňa dnes večer hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš dnes večer hýbeš
Tak dobre

Ak mi dáš niečo, čo môžeme ty a ja hrať
nechaj ma zvoniť na tvoj zvon
Nepotrebujem ťa
Nepotrebujem tvoju guľu na reťazi
V takej studni vody niet

Ale páči sa mi, ako sa hýbeš
áno, páči sa mi, ako sa pre mňa dnes večer hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš dnes večer hýbeš
Tak dobre

Celú noc
Tak dobre
Celú noc

Predstavivosť je všetko, čo k tou treba
Prišla si mi klopať na dvere
Rozprávaš o živote, ktorý by sme mali žiť
vieš, mohla si dávať viac

Ale páči sa mi, ako sa hýbeš
áno, páči sa mi, ako sa pre mňa dnes večer hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš dnes večer hýbeš
Tak dobre

Celú noc

COVER ME

I've felt better
I've been up all night
I can feel it coming
The morning light

The air is so cold here
It's so hard to breathe
We better take cover
Will you cover me?

Way up here with the Northern Lights
Beyond you and me
I dreamt of us in another life
One we've never reached

You know we're sinking
We could fade away
I'm not going down with you
Not today

The air is so cold here
Too cold to see
We have to take cover
Cover me

Way up here with the Northern lights
Beyond these broken bars
I pictured us in another life
Where we're all super stars

KRY MA

Už som sa cítil aj lepšie
Nespal som celú noc
Cítim to prichádzať
svetlo rána

Vzduch je tu tak chladný
Je tak ťažké dýchať
Bude lepšie, keď sa ukryjeme
Ukryješ ma?

Je tu riadne vysoko
Za nami polárna žiara
Sníval som o nás v inom živote
Takom, ktorý sme nikdy nedosiahli

Vieš, že sa klesáme
Možno vybledneme
Nejdem s tebou dole
Nie dnes

Vzduch je tu tak chladný
Príliš chladný, aby som videl
musíme sa ukryť
Ukryješ ma?

Tu hore s polárnou žiarou
za tými zlámanými mrežami
Predstavoval som si nás v inom živote
Kde sme všetci superhviezdy

ETERNAL

Oh little one
I will protect you
And surround you with my love
As well as any man can
As well as any man could

I will be there for you
Always
And when the black cloud rises
And the radiation falls
I will look you in the eye
And kiss you
And give you all my love
As well as any man can
As well as any man could

You are my eternal
Eternal love

VEČNÁ

Ó, maličká
Budem Ťa chrániť
A obklopím ťa mojou láskou
Tak, ako každý iný muž
Ako môže ktorýkoľvek muž

Budem tu pre teba
Vždy
A keď povstane temné mračno
A spadne radiácia
Pozriem sa ti do očí
a pobozkám ťa
Tak dobre, ako ktorýkoľvek muž
Ako môže ktorýkoľvek muž

Ty si moja večná
Večná
Láska

POISON HEART

You have poison in your heart
Yeah I'm sure of it
I knew right from the start
From the moment we met
You know we have have to break up
You'll always be alone

You know you've never ever been a friend
Now we're closer to the edge

Oh oh oh, no.

There's poison in your mind
Yeah, I'm sure of it
You've never been that kind
With all due respect
You know it's time to break up
You'll always be alone

You know you've never ever been a friend
Now we're closer to the end

Oh oh oh, no.

We've been walking far too long this icy road
My broken heart is colder than a stone
I know you've never ever been a friend
Now you've pushed me to the edge

Oh oh oh, no.

JEDOVATÉ SRDCE

Máš jed v srdci
hej, som si istý
Vedel som to od začiatku
odkedy sme sa stretli
Vieš, že sa musíme rozísť
vždy budeš sám

Vieš, nikdy si nebol priateľ
Teraz sme bližšie k okraji

Ó nie.

Máš jed v srdci
hej, som si istý
Nikdy si nebol milý
So všetkou úctou
Vieš, že je čas sa rozísť
vždy budeš sám

Vieš, nikdy si nebol priateľ
Teraz sme bližšie ku koncu

Ó nie.

Príliš dlho sme šli po tejto ľadovej ceste
moje zlomené srdce je studenšie ako kameň
Viem, že si mi nikdy nebol priateľom
Teraz si ma donútil to ukončiť

Ó nie.

SO MUCH LOVE

I can't lie
I can't fake
I can't act
My hands shake
There's disclosure
I must make

There is so much love in me

I can't run
I have tried
There's a thorn
In my side
There is something
I can't hide

There is so much love in me

You can forsake me
Try to break me
But you can't shake me
No
You can despise me
Demonise me
It satisfies me
So

There's a fire
In my veins
The desire
Causes pain
I would say it
Again

There is so much love in me

You can forsake me
Try to break me
But you can't shake me
No
You can despise me
Demonise me
It satisfies me
So

There is so much love in me

TOĽKO LÁSKY

Nemôžem klamať
Nemôžem predstierať
Nemôžem to hrať
Ruky sa mi trasú
Odhalenie
Ktoré musím urobiť

Mám v sebe toľko lásky

Nemôžem utekať
Skúšal som
V boku
Mám tŕň
Je tu niečo
Čo neschovám

Mám v sebe toľko lásky

Môžeš ma opustiť
Skúsiť ma zlomiť
Ale neotrasieš mnou
Nie
Môžeš mnou pohŕdať
démonizovať
Uspokojuje ma to
Tak veľmi

V žilách mám
Oheň
Túžba
Ma bolí
Poviem to
Znovu

Mám v sebe toľko lásky

Môžeš ma opustiť
Skúsiť ma zlomiť
Ale neotrasieš mnou
Nie
Môžeš mnou pohŕdať
démonizovať
Uspokojuje ma to
Tak veľmi

Mám v sebe toľko lásky

POORMAN

Hey
Hey
Hey
Hey

Hey, there's no news
Poor man still got the blues
He's walking a'round in worn out shoes
With nothing to lose

Hey, he's on the road
Pushing along his heavy load
Heading for no fixed abode
Shuffling slow

Hey

Corporations get the breaks
Keeping almost everything they make
And tell us just how long it's going to take
For it to trickle down
When will it trickle down?

Hey, he's on the street
Laying in the snow and sleet
Begging for something to eat
And looking beat

Hey, passers by
They don't dare to catch his eye
Couldn't even tell you why
Or what's happening inside

Corporations get the breaks
Keeping almost everything they make
Tell us just how long it's going to take
For it to trickle down
When will it trickle down?

CHUDÁK

Hej
Hej
Hej
Hej

Hej, to nie je žiadna novinka
Chudák si to vždy vyžerie
Chodí tu v okopaných topánkach
Nemá čo stratiť

Hej, je na ceste
Tlačí svoj ťažký náklad
Nemá pevný cieľ
Pomaly sa šuchce

Hej

Korporácie to majú ľahké
Nechajú si skoro všetko čo získajú
Povedz nám, ako to dlho ešte potrvá
Kým sa to dostane ku každému
Kedy to bude

Hej, je na ulici
Leží v snehu a pľušti
Žobre o niečo pod zub
Zbitý

Hej, okoloidúci
ani sa mu nepozrú do očí
nevedia ani prečo
Ani to, čo sa deje vnútri

Korporácie to majú ľahké
Nechajú si skoro všetko čo získajú
Povedz nám, ako to dlho ešte potrvá
Kým sa to dostane ku každému
Kedy to bude?

NO MORE (THIS IS THE LAST TIME)

One more ride
I can't explain
My hesitation
We stop and start again
Repeat the process
We repeat the lie
Time and time again
By and by

This is the last time
I'll say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
Called it what you want
You don't mean a thing to me no more

You go your way
I'll go mine
We've walked this line together
For the longest time
We've climbed the mountain
In so many days
Reached the top
Then slowly fade away

This is the last time
I'll say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
Called it what you want
You don't mean a thing to me no more

Our crimes
Will pass us by
Crimes
They all fade and die
All those memories
All our pain
Slowly disappear like the falling rain

This is the last time
I'll say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
(All our memories, all our pain)
This is the last time
(All our memories, all our pain)
The last time

VIAC NIE (TOTO JE POSLEDNÝ KRÁT)

Ešte jedna jazda
Nerozumiem tomu
Prečo váham
Končíme a potom odznova
Opakujeme proces
Opakujeme lož
Znova a znova
Zas a zas

Toto je posledný krát
keď poviem zbohom
Posledný krát
A už nebudeme musieť klamať
Posledný krát
Hovor tomu ako chceš
Už pre mňa nič neznamenáš

Pôjdeš svojou cestou
A ja svojou
merali sme túto cestu spolu
Dlho predlho
Zdolávali sme horu
Toľko dní
vyjdeš hore
a potom pomaly vybledneš

Toto je posledný krát
keď poviem zbohom
Posledný krát
A už nebudeme musieť klamať
Posledný krát
Hovor tomu ako chceš
Už pre mňa nič neznamenáš

Naše zločiny
Nás predídu
Zločiny
Všetky vyblednú a umrú
Všetky tie spomienky
Všetka naša bolesť
pomaly zmizne ako padajúci dážď

Toto je posledný krát
keď poviem zbohom
Posledný krát
A už nebudeme musieť klamať
Posledný krát
(Všetky naše spomienky, všetka bolesť)
Nuž toto je posledný krát
(Všetky naše spomienky, všetka bolesť)
Posledný krát

FAIL

People
Do we call this trying?
We're hopeless
Forget the denying
Our souls are corrupt
Our minds are messed up
Our consciences bankrupt
Oh, we're fucked

People
What are we thinking?
It's shameful
Our standards are sinking
We're barely hanging on
Our spirit has gone
And once where it shone
I hear a lonesome song

People
How are we coping?
It's futile
To even start hoping
That justice will prevail
The truth will tip the scales
Our dignity has sailed
Oh, we've failed

ZLYHANIE

Ľudia
Toto nazývame snažením sa?
Sme beznádejní
Nepopieraj to
Naše duše sú skazené
Naše mysle pokazené
Naše svedomie v bankrote
Oh, sme v prdeli

Ľudia
Ako si to predstavujeme
Je to hanba
Naša úroveň klesá
Ledva sa držíme
Už nemáme ducha
A kde to raz žiarilo
Počujem osamelú pieseň

Ľudia
Ako sa s tým vyrovnávame?
Je zbytočné
sa hoc len začať nádejať
že spravodlivosť preváži
Že pravda to celé otočí
Naša dôstojnosť odplávala
Oh, zlyhali sme

Kredit

Text: Martin L. Gore
* Going Backwards
* Where's the Revolution
* The Worst Crime
* Scum
* Eternal
* So much Love
* Poorman
* Fail

Text: Dave Gahan
* No More (This Is The Last Time)

Text: Martin L. Gore, Dave Gahan
* You Move
* Poison Heart

Text: Dave Gahan / Peter Gordeno / Christian Eigner
* Cover me

Názory Devotees (23)

jozefst

 1    8. máj 2017 o 14:05

Ogrik, vďaka za preklady!


Ogrik

 2    8. máj 2017 o 14:16

Rado sa stalo! A vdaka timu dm.sk, ze to tu fici.


bob3

 3    8. máj 2017 o 14:23

Je víceméně jasné proč nehrajou na koncertě třeba Scum smile ( skvělý text ), ale to je to co by DM měli dělat, být sami sebou i na koncertech, nejen na desce..


Michaela 146

 4    8. máj 2017 o 14:27

Ogrik: Super překlad, vřelé díky @}—- – 


Michaela 146

 5    8. máj 2017 o 14:33

Osobně se mi líbí Fail, textově svatá pravda smile


Michaela 146

 6    8. máj 2017 o 14:49

Já od začátku na tohle album sázela, narodila jsem se 14. a tohle albumem je v pořadí čtrnáctý, potěšilo mě tohle album, textová stránka naprostá paráda smile


Michaela 146

 7    8. máj 2017 o 15:11

Lidi by se měli umět radovat z maličkostí, třeba právě z toho,že svítí sluníčko,že jsou zdraví ... Jen je škoda, že jsou lidé co si stěžují jen proto, aby si mohli stěžovat.


Edo

 8    8. máj 2017 o 19:12

Super. Niekto sa síce pousiloval aj na karaoketexty.cz.
Dovolil by som si niekoľko opráv napríklad v Scum:
You’re dead inside, you’re numb .. Vnútri si mrtvy, si otupelý (bezcitný/necitlivý)
..
Your empty life is done ... Tvoj prázdny život je na konci


Gabriel

 9    8. máj 2017 o 19:55

@Edo: dik,

Samozrejme, ak ma ktokolvek pripomienky k prekladom, poslite ich tu do diskusie a preklady skorigujeme.


Monghi

 10    8. máj 2017 o 21:17

great job!!! smile


Ogrik

 11    8. máj 2017 o 23:09

Edo: mas pravdu, mam tam chyby. Z nejakeho dovodu som sa prestal v tej chvili divat na texty v booklete a siel som podla sluchu, pocul som tam : “You’re empty / Life is done”


Ogrik

 12    8. máj 2017 o 23:11

Monghi: dik

Este k tym prekladom: nie su dokonale, niekedy su prilis presne, co posobi toporne, alebo je to niekedy volnejsie, alebo som niekde pouzil pre anglicky slovny zvrat nieco pre nas pochopitelnejsie atd.


Mute

 13    14. máj 2017 o 21:32

Dakujeme za preklad. Myslim, ze Poison Heart je napisana voci zene, ale preklad je vyznamovo obrateny voci muzovi..
Poorman: “Poor man still got the blues” ma skor vyznam ” Chudák je stále nešťastny”.
Co myslite?


Ogrik

 14    15. máj 2017 o 00:31

Vdaka za nahlad, samozrejme, PH sa da primarne chapat voci zene, ale nejako podvedome som tomu dal aj iny vyznam, mozno trochu ovplyvneny rozhovormi, kde sa Gahan a Gore priznavaju k hadkam ohladne smerovania abumu, resp. som to pochopil ako popis konca medziludskeho vztahu ako takeho, medzi kamaratmi, rodinou atd.

Poorman: suhlasim, urcite je to tak lepsie.

Tento preklad je do istej miery pocitova zalezitost, niekde som (nevedomky) dodal urcitu expresivitu atd.


Jakub73

 15    15. máj 2017 o 08:41

Dovolím si o sobě tvrdit, že umím velmi dobře anglicky, ale překládat texty písní je takový překladatelský oříšek (spíš hodně velký ořech), jak zaznělo už ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Prolítl jsem si ty překlady a musím před zdejším překladatelem smeknout klobouk.

Upozornění: V Poison Heart se jednou zpívá There´s posion in your heart a v další sloce There’s poison in your mind. Obojí přeloženo jako Máš jed v srdci, ale ve druhém případě je ten jed v mysli.

V Poorman: Korporácie to majú ľahké bych spíše přeložil jako Korporace dostávají úlevy. Pak je “Povedz nám, ako to dlho ešte potrvá, Kým sa to dostane ku každému, Kedy to bude? Já bych celý ten refrén přeložil takto, s lehkým pozměněním významu, který dle mého názoru v tomto případě nebyl vystižen:
Korporace dostávají úlevy
Skoro všechen zisk si nechají
Jak dlouho ještě potrvá
Než spadnou drobty pod stůl i pro nás
Kdy se dostane na nás?

Scum je v češtině šmejd (hnusák, celkově podlá a odporná osoba). Ale překlad je slovenský a i špina se mi líbí.

V So Much Love se zpívá: There’s a fire in my veins, The desire causes pain..
Nevím, jestli “túžba ma bolí” je nejlepší překlad, i když chápu, jak to překladatel myslel a že smysl chápe dobře. Já bych to dal asi takto:
Oheň v žilách mám.
Bolest působí mi touha má..

Ještě jednou uznání překladateli! Nevím, jestli stojíte o nějaké další poznatky, kdyby se mi něco nezdálo. Osobně jsem se texty na Spirit zatím tolik nezabýval. Majte sa, Jakub z “ty vole Prahy” grin

P.S. Teď mě udeřila ještě jedna věta: Na konzolách vieme emulovať zabíjanie. Nevím, zda se slovensky říká emulovat, česky určitě ne.
“Na herních konzolích umíme napodobovat zabíjení”, je určitě lepší překlad.


Gabriel

 16    15. máj 2017 o 10:46

@Jakub73: Jakube, dakujeme. Urcite urobime reviziu prekladov na zaklade pripomienok.


Jakub73

 17    15. máj 2017 o 12:09

Vzhledem k tomu, že na tyto stránky chodím ve velkých intervalech..několik let vůbec a pak pár týdnů ano, nevím, zda zde už byl velmi zajímavý rozhovor s Danielem Millerem Discovering Depeche Mode: Interview with Daniel Miller of Mute Records ze stránek cuepoint. Pokud zde nebyl, dovolil bych si zkusit ho pro vaše stránky přeložit. Ahojte na Slovensko

Link je zde: https://medium.com/cuepoint/discovering-depeche-mode-interview-with-daniel-miller-of-mute-records-484bf6eb795d


Jakub73

 18    15. máj 2017 o 12:32

A máte chybičku v kreditech na konci. Dave Gahan napsal texty u všech čtyřech písní, u nichž je uveden jako spoluautor: You Move, Poison Heart, Cover Me a No More (This Is The Last Time).

Hudbu k těmto 4 kouskům napsali vždy ti, kdo jsou u nich uvedeni jako spoluautoři.


Jakub73

 19    15. máj 2017 o 12:45

Ahoj Ogrik, napsal jsem pár malých výhrad k těm překladům. Zatím jsem to jen přelítl očima, možná mě ještě něco napadne. Ale musím smeknout. Všiml jsem si spousty věcí, u kterých bych si lámal hlavu, jak je přeložit do češtiny, i když jim rozumím v angličtině, a tys je přeložil brilantně. Pokud sem dám ještě nějaký komentář s návrhy na opravy, neber to zle. Udělal jsi skvělou práci. Čus Jakub


Ogrik

 20    15. máj 2017 o 14:22

Dakujem za slova uznania smile Som otvoreny akejkolvek kritike. Mojim cielom bolo skutocne iba poskytnut ludom, ktori nevedia anglicky, aspon “paru” o tom, co sa spieva v tych piesnach.

Tvoje korekcie su naozaj trefnejsie a zneju omnoho basnickejsie. Keby som to mal ale takto prelozit do slovenciny, ja osobne by som to nedokazal bez toho, aby to bolo trochu tazkopadne, cestina ponuka niektore jazykove formy, ktore slovencina nema, alebo zneju tazkopadnejsie.

Zapracujeme.


Liba

 21    22. máj 2017 o 12:12

ďakujem, úžasná práca.


Edo

 22    23. máj 2017 o 18:16

Ste si istí, že v “Cover me” sa spieva “I’m not going down with you. Not today”? Ja mám pocit, že “with you” na CD nezaznie. Žeby na deluxe verzii?


Edo

 23    23. máj 2017 o 18:17

Mimochodom dal som do fóra karaoke verzie textov. wink


Diskutovať môžu iba zaregistrovaní a prihlásení užívatelia.

  Vytvorte si účet   Prihláste sa